วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2557

วิสัยทัศน์และพันธกิจ


ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
สถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตเชียงใหม่

ปรัชญา

เลิศล้ำความรู้ เชิดชูคุณธรรม เป็นผู้นำทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

วิสัยทัศน์

เป็นคณะวิชาที่พัฒนาบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬและสุขภาพสู่ประชาคมอาเซียน

พันธกิจ

  1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความร้ นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  3. ให้บริการทางวิชาการ ืทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพแก่ชุมชนและสังคม
  4. อนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้าน และกีฬาไทย
  5. สร้างความร่วมมือและจัดการศึกษาในประชาคมอาเซียน